Ga naar de inhoud
Home » Privacybeleid

Privacybeleid

Kantoor Camps hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Als verzekeringsmakelaar staan wij in voor de verwerking van heel wat gegevens.In dit Privacybeleid (hierna verklaring) wordt beschreven op welke wijze wij uw persoonsgegevens zullen verzamelen en verwerken. Kantoor Camps beschermt uw persoonsgegevens en uw privacy in overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. In deze verklaring zullen uw rechten worden omschreven en ook de manier waarop u deze kan uitoefenen.

Door deze verklaring te ondertekenen, gebruik te maken van onze diensten, gebruik te maken van onze website en uw persoonsgegevens mee te delen, u te registreren voor een van onze evenementen of ons op andere wijze van uw persoonlijke gegevens te voorzien, erkent u en stemt u in met de voorwaarden van deze verklaring en de verwerking en overdracht van persoonlijke informatie in overeenstemming met deze verklaring en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop Kantoor Camps uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

 

Wie zijn wij?

Deze verklaring is van toepassing op de website https://kantoorcamps.be/ (hierna: De Website), eigendom van Kantoor Camps en op alle relaties tussen Verzekeringen en haar (potentiële) klanten en/of zakenpartners.

Onder “Kantoor Camps” worden de hierna genoemde firma en tevens verantwoordelijken voor de verwerking van de persoonsgegevens verstaan:

 • Kantoor Camps bvba, met zetel te Beverlosesteenweg 288, B 3583 Paal
  • Ondernemingsnummer 0500.560.382

Voor vragen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens kan u steeds contact opnemen met ons via de volgende gegevens:

Welke gegevens verzamelen wij?

Kantoor Camps bvba verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die noodzakelijk en dienend zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld.

Kantoor Camps bvba verwerkt verschillende soorten van Persoonsgegevens, afhankelijk van de diensten die u gebruikt. Wij verzamelen en verwerken gegevens die u ons zelf meedeelt. U kan ons ook op verschillende wijzen contacteren, meer bepaald via een contactformulier, per post, per e-mail of telefonisch. De door ons verzamelde gegevens zijn dan ook afhankelijk van de wijze van contactname en de door u verstrekte informatie.

Indien u een offerte of premie aanvraag indient, zullen wij eventueel ook gevoelige informatie dienen te verzamelen en verwerken, afhankelijk van de desbetreffende verzekering.

Wij bieden verschillende diensten aan waarbij wij telkens bepaalde gegevens dienen te verwerken, en desgevallend (deze opsomming is niet limitatief):

Contactgegevens
(Bedrijfs)naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, ondernemingsnummer, geslacht, burgerlijke staat, geboortedatum en -plaats, relatie met de verzekerde, begunstigde of verzoeker van tussenkomst, inclusief contactgegevens van minderjarigen uit uw gezin als verzekerde of begunstigde, …

Identificatiegegevens
Nationaal indentificatienummer, identiteitskaartnummer, nummer van het rijbewijs, …

Beroeps- en opleidingsgegevens
Werkgever, beroep, functie, titel, opleidingsniveau, werkervaring, …

Financiële informatie
Bankrekeningnummer, inkomsten, andere financiële informatie, …

Technische informatie
IP-adres, foutmeldingen, …

Persoonlijke gegevens
Informatie m.b.t. uw premie of offerte aanvraag (o.a. gegevens i.v.m. uw auto, fiets, huis, financiële gegevens, gezinsgrootte, gezinssamenstelling, …), informatie in behandeling van uw schadegeval, aanwezigheid op events, doorgestuurde CV’s, …

Informatie over
Het verzekerde risico die persoonsgegevens kan bevatten en die, uitsluitend voor zover passend voor het verzekerde risico, volgende gegevens mag omvatten:

Medische gegevens (huidige of vroegere medische aandoeningen, gezondheidstoestand, informatie over verwondingen of handicaps, relevante persoonlijke gewoonten, medische voorgeschiedenis)

Gegevens uit het strafregister, strafrechtelijke veroordelingen, met inbegrip van  verkeersovertredingen

De verzekeringspolis, de offertes die particulieren ontvangen en de polissen die zij verkrijgen

Eerdere schadevergoedingsclaims, waaronder medische gegevens, gegevens uit het strafregister en andere speciale categorieën persoonsgegevens

Lopende schadevergoedingsclaims, waaronder medische gegevens, gegevens uit het strafregister en andere speciale categorieën persoonsgegevens.

Marketing gegevens
Marketing gegevens in overeenstemming met de rechtmatigheid van verwerking om reclame van ons en derden te ontvangen.

Cookies
Zie ons cookiebeleid

 

Wat is het doel en de grondslag van de verwerking van uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw gegevens in het kader van onze werkzaamheden en verzamelen uw gegevens om uw vragen, gesteld via het contactformulier, te beantwoorden, nieuwsartikelen te verzenden, direct marketing, uw sollicitatieaanvraag te verwerken en/of beantwoorden, uw offerte en premie aanvraag te verwerken en behandelen.

Het doel en de grondslag van de verwerking van uw persoonsgegevens hangt voornamelijk af van de categorie van persoonsgegevens waarover het gaat. U kan hieronder een overzicht terugvinden.

Wij gebruiken deze persoonlijke gegevens voor:

 • Antwoorden op uw verzoeken en communiceren met u en anderen in het kader van onze activiteiten.
 • Om u toegang te geven tot de informatie die wij online beschikbaar stellen aan de gebruikers van onze diensten.
 • Om u te ondersteunen en te begeleiden in het kader van onze diensten.
 • U belangrijke informatie toe te sturen m.b.t. wijzigingen aan onze producten en diensten, onze algemene voorwaarden en andere administratieve, technische of commerciële informatie.
 • Beslissingen nemen over het leveren van diensten aan u.
 • Marktonderzoeken en -analyses uitvoeren, met inbegrip van informatie over onze producten of andere producten en diensten die worden aangeboden door onze geselecteerde externe partners) in overeenstemming met uw expliciete voorkeuren.
 • U in staat stellen actief deel te nemen aan onze activiteiten, inclusief fora, discussies, seminars, afspraken en andere evenementen en deze activiteiten te beheren. Op sommige van deze activiteiten zijn aanvullende voorwaarden van toepassing die aanvullende informatie kunnen bevatten over de manier waarop wij uw persoonlijke informatie gebruiken en openbaar maken. Wij raden u daarom aan deze aandachtig te lezen.
 • Klachten op te lossen en verzoeken om toegang tot of correctie van gegevens te beheren.
 • Naleving van toepasselijke wetten en regelgevende verplichtingen (inclusief wetten buiten het land waar u woont), zoals die m.b.t. de preventie van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, naleving van gerechtelijke procedures en beantwoorden van verzoeken van overheidsinstanties (ook buiten het land waar u woont).

 

De rechtsgrondslagen voor de verwerking zijn als volgt:

 • de toestemming van de betrokkene, die te allen tijde het recht heeft zijn toestemming in te trekken (zonder dat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de vóór de intrekking verleende toestemming in het gedrang komt);
 • verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van pre-contractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene worden genomen;
 • de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen;
 • de verwerking noodzakelijk is voor de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of van een derde:
 • verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

Als wij persoonsgegevens verwerken voor andere doeleinden dan die welke in deze verklaring zijn uiteengezet, zullen wij u informatie verstrekken over het nieuwe doel en alle andere noodzakelijke informatie voordat wij met de nieuwe verwerking beginnen.

Wij maken geen gebruik van besluitvormingstechnieken die zijn gebaseerd op geautomatiseerde verwerking en die rechtsgevolgen hebben voor de betrokkene of aanzienlijke gevolgen hebben voor de betrokkene.

 

Bewaring van uw gegevens

Kantoor Camps bvba bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. De concrete duur van verwerking en bewaring wordt bepaald in functie van de doeleinden van de verwerking.

Indien u ons persoonlijke gegevens over andere personen verstrekt, stemt u hiermee in:

 • om de persoon te informeren over de inhoud van dit Privacybeleid;
 • om de wettelijk vereiste toestemming te verkrijgen voor de verzameling, het gebruik, de openbaarmaking en de overdracht (met inbegrip van grensoverschrijdende overdracht) van persoonlijke informatie met betrekking tot de persoon in overeenstemming met de voorwaarden van deze verklaring.

 

Direct marketing

Kantoor Camps bvba zal uw persoonsgegevens tevens gebruiken voor direct marketing doeleinden. Op die manier kan Kantoor Camps bvba u op de hoogte houden. U heeft hiertoe toestemming verleend, doch u kan deze toestemming steeds intrekken door een mail met uw verzoek hiertoe te zenden naar info@kantoorcamps.be/

Bescherming van uw gegevens

Kantoor Camps bvba heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen die in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming getroffen met het oog op de beveiliging van uw persoonsgegevens tegen verlies of enige vormen van onrechtmatige verwerking.

Kantoor Camps bvba doet alle redelijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen.

Als u reden hebt om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is (bijvoorbeeld als u van mening bent dat de veiligheid van uw persoonlijke informatie die u mogelijk bij ons hebt, in het gedrang is gekomen), stel ons dan onmiddellijk op de hoogte.

Wanneer wij persoonsgegevens aan een dienstverlener verstrekken, zal deze zorgvuldig worden geselecteerd en passende maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen.

We nemen redelijke stappen om ervoor te zorgen dat de verwerkte persoonlijke informatie betrouwbaar is voor het beoogde gebruik, en zo nauwkeurig en volledig als nodig is om de doeleinden beschreven in dit Beleid te vervullen.

 

Welke gegevens geven wij door aan derden of derde landen?

Wij kunnen persoonlijke gegevens toegankelijk maken voor de volgende personen en entiteiten:

 • Externe dienstverleners zoals verzekeringsmaatschappijen, experts, computersysteem dienstverleners, support, hosting, drukkerijen en andere soortgelijke externe leveranciers en uitbestede dienstverleners die ons helpen bij de uitvoering van onze activiteiten.
 • Overheidsinstanties en derden die betrokken zijn bij een rechtszaak of een wettelijke verplichting.
 • Andere derden met wie wij persoonsgegevens kunnen delen in verband met een huidige of toekomstige reorganisatie, fusie, verkoop joint venture, overdracht, portefeuilleoverdracht of andere transactie met betrekking tot al onze activiteiten of een deel daarvan.

We dragen geen gegevens door buiten de Europese Unie.

Als wij persoonsgegevens verwerken voor andere doeleinden dan die welke in dit Beleid zijn uiteengezet, zullen wij u informatie verstrekken over het nieuwe doel en alle andere noodzakelijke informatie voordat wij met de nieuwe verwerking beginnen.

Wij maken geen gebruik van besluitvormingstechnieken die zijn gebaseerd op geautomatiseerde verwerking en die rechtsgevolgen hebben voor de betrokkene of aanzienlijke gevolgen hebben voor de betrokkene.

 

Wat zijn uw rechten als betrokkenen?

Als betrokkene beschikt u over diverse rechten met betrekking tot de over u verzamelde persoonsgegevens. Indien u beroep wenst te doen op één van de hiernavolgende rechten, gelieve ons te contacteren via de voormelde contactgegevens (per e-mail of per post).

U beschikt over de volgende rechten:

 • Recht van inzage en kopie;
 • Recht van aanpassing of rectificatie;
 • Recht van gegevensuitwissing (recht op vergetelheid);
 • Recht op beperking van verwerking;
 • Recht van bezwaar;
 • Recht op overdraagbaarheid;

Om deze rechten uit te oefenen dient u een e-mail te zenden naar info@kantoorcamps.be/.

Wanneer u een verzoek tot uitoefening van uw rechten indient, zal Kantoor Camps bvba eerst en vooral uw identiteit dienen te verifiëren. Om deze reden dient u bij uw aanvraag een kopie te bezorgen van uw identiteitskaart. Gelieve er rekening mee te houden dat bepaalde persoonsgegevens kunnen worden vrijgesteld van toegangs-, rectificatie-, verwijderings-, beperkings-, bezwaar- of portabiliteitsrechten in overeenstemming met AVG of de Belgische Privacywetten. De uitoefening van uw rechten is in principe kosteloos. Wanneer uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, kunnen wij u een redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de door ons gemaakte administratieve kosten. In datzelfde geval kunnen wij er echter ook voor kiezen om geen gevolg te geven aan uw verzoek. U wordt desgevallend steeds op de hoogte gebracht van de redenen hiervoor. In ieder geval brengen wij u steeds uiterlijk binnen een termijn van vier weken op de hoogte van het gevolg dat aan uw verzoek wordt gegeven. Indien en voor zover dit zou zijn voorzien in de toepasselijke Europese en Belgische regelgeving, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. In België is dit de gegevens-beschermingsautoriteit.

 

Wijzigingen

Deze verklaring is van toepassing vanaf 30/04/2021.

Kantoor Camps bvba evalueert de regels in dit beleid regelmatig en kan deze verklaring te allen tijde eenzijdig wijzigen.

Wijzigingen worden op de websites gepubliceerd zodat u ten allen tijde op de hoogte blijft van de verklaring van Kantoor Camps bvba. Wij nodigen u uit om onze website regelmatig te bezoeken.