Ga naar de inhoud

Verzekeringen voor je personeel

Verzekeringen voor je personeel

Arbeidsongeval

Het kan sneller gebeuren dan je denkt. Wees zeker dat jou en je personeel voldoen aan de door de wet verplichte bescherming, namelijk een arbeidsongevallenverzekering.

Een arbeidsongeval is een ongeval dat zich tijdens en door het werk voordoet en wordt veroorzaakt door een plotse gebeurtenis die een letsel veroorzaakt.

Indien het ongeval gebeurt op de normale weg naar en van het werk, wordt dit ook als een arbeidsongeval beschouwd.

Als werkgever ben je in België wettelijk verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor al je bedienden en arbeiders. Sluit je als werkgever geen arbeidsongevallenverzekering af , dan kan dit zware financiële gevolgen hebben. Om financiële drama’s te voorkomen (bijvoorbeeld indien iemand door aan arbeidsongeval arbeidsongeschikt geraakt voor de rest van zijn leven), is deze arbeidsongevallenverzekering wettelijk verplicht gemaakt.

Een arbeidsongevallenverzekering dekt, zoals de naam reeds doet vermoeden, arbeidsongevallen van werknemers. Daarnaast zijn ook ongevallen die zich voordoen op de weg naar en van het werk verzekerd.

Mocht één van jouw werknemers het slachtoffer worden van een arbeidsongeval, dan vergoedt de verzekeraar de kosten voor medische verzorging, prothesen en verplaatsingen. Daarnaast keert hij een vergoeding uit voor loonverlies bij tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid en bij overlijden.

De vergoeding wordt berekend op basis van het brutoloon van de werknemer. Voor het berekenen van de vergoeding, wordt het loon begrensd tot een maximaal jaarloon. Indien het werkelijke salaris hoger ligt dan dit maximale jaarloon, kan je dit verschil opvangen door het gedeelte van het loon dat het wettelijke plafond overschrijdt ook te verzekeren.

Iedere persoon die bij jou op de payroll staat, is hierdoor beschermd.

Interimkrachten zijn via het interimkantoor gedekt door een arbeidsongevallenverzekering
Indien je werkt met zelfstandige medewerkers, dient je dit te vermelden en kan je een aanvullende verzekering afsluiten voor hen.
Jij als bedrijfsleider bent echter niet gedekt door de arbeidsongevallenverzekering. Je hebt echter de mogelijkheid om een individuele ongevallenverzekering af te sluiten.

Groepsverzekering

Een groepsverzekering is een belangrijke troef in het vinden en houden van goede werknemers. Deze bijkomende surplus zorgt ervoor dat er voor je werknemers een aanvullend pensioen opgebouwd wordt.

Als werkgever kan je bepalen of je een groepsverzekering toekent aan iedere werknemer of slechts aan een bepaalde categorie. Medewerkers die net aangeworven zijn binnen deze categorie, hebben dusdanig ook automatisch recht op deze groepsverzekering.

Indien je een medewerker toch iets meer wilt geven, kan je voor deze steeds een IPT (Individuele Pensioen Toezegging) afsluiten.

Maak snel een afspraak, en we helpen je hier graag mee verder.

Ofwel kies je ervoor om de gehele premie te betalen voor je medewerker. Ofwel laat je de medewerker ook een stuk van de premie mee betalen.

Je kan het bedrag van de premie zelf kiezen. De overheid legt geen minimumpremie op, maar voorziet wel een maximumgrens. Je mag de premies van de groepsverzekering fiscaal aftrekken als beroepskost, dient de 80%-regel gerespecteerd te worden.

Als werkgever betaal je een premietaks (4,4 %) op het premiegedeelte voor de pensioenopbouw, de overlijdensdekking en de dekking tegen arbeidsongeschiktheid. Er is ook een RSZ-bijdrage (8,86 %) op de premie pensioen en overlijden.

In de eerste plaats dient een groepsverzekering voor de opbouw van een aanvullend pensioen voor je medewerkers. Aanvullend op de groepsverzekering, kan je nog de volgende waarborgen onderschrijven:

Een bijkomende overlijdensdekking: een vooraf bepaald kapitaal bij overlijden
Dekking tegen arbeidsongeschiktheid
Een verhoging van het reeds verzekerde overlijdenskapitaal in geval van overlijden door een ongeval.
Een waarborg premievrijstelling

Voor jou als werkgever:

Belangrijke troef bij aanwerving
Extra motivator voor jouw personeel
Dankzij de fiscale voordelen houdt je personeel met hetzelfde budget meer netto over.
Fiscaal interessante investering
Eenvoudig administratief beheer

Voor jouw werknemers:

Een aanvullend pensioen, gefinancierd door hun werkgever
Fiscale optimalisatie van hun salarispakket
Aantrekkelijk rendement op pensioenplan
Bescherming van henzelf en hun dierbaren bij arbeidsongeschiktheid en overlijden
Mogelijkheid om waarborgen aan te passen in functie van hun behoeften en prioriteiten
Als een werknemer je bedrijf verlaat, behoudt hij het opgebouwde tegoed uit de groepsverzekering.

Door een groepsverzekering toe te voegen aan het salarispakket van je werknemer, verhoog je het nettosalaris van je werknemer, zonder hiervoor zelf meer te moeten investeren.

Als werkgever kan je de premies fiscaal aftrekken, op voorwaarde dat deze beantwoorden aan de 80%-regel.

Jouw werknemer kan een fiscaal voordeel genieten als deze zelf een deel van de premies van de groepsverzekering betaalt.

 

Hospitalisatie

Je kan maar hopen dat dit niet dient te gebeuren, maar vele mensen krijgen er toch een keer mee te maken… een ziekenhuisopname. Vaak een kostelijke gebeurtenis. Als werkgever kan je je personeel mee de nodige zekerheid bieden onder de vorm van een hospitalisatieverzekering.

Er zijn lichte verschillen tussen de waarborgen die de verschillende verzekeraars aanbieden. Hieronder vind je de meest voorkomende:

Medische kosten
Na tussenkomst van het ziekenfonds, worden de medische kosten van een ziekenhuisopname terugbetaald door de beroepsgebonden hospitalisatieverzekering.

Bij deze kosten worden ook het vervoer met een ziekenwagen en eventuele transferts tussen ziekenhuizen mee terugbetaald. In sommige polissen wordt er zelfs het transport per helikopter verzekerd.

Ambulante verzorging
Er is een terugbetaling van de kosten voor ambulante zorg die verband houden met de ziekenhuisopname en die vallen in een bepaalde periode voor en na de opname. Dit kan onder andere gaan over geneesmiddelen, prothesen, sessies kinesitherapie, lenzen, brilglazen, krukken,…

Afhankelijk van de afgesloten polis, worden er ook ambulante zorgen voor bepaalde zware ziektes terugbetaald.

Wereldwijd
De meeste hospitalisatieverzekeringen zijn over de hele wereld geldig. Voor een volledig advies, kan je ons steeds even contacteren.

Extra waarborgen
Elke verzekeraar biedt licht verschillende waarborgen aan. Wij kijken graag samen met jou naar een op maat gemaakt pakket.

Jouw werknemer voor wie deze verzekering is afgesloten is standaard verzekerd. Daarnaast is het mogelijk om andere gezinsleden mee op te nemen in de dekking.

 

De werkgever kan zelf beslissen of hij deze premie volledig zelf betaald, of dat hij aan zijn werknemer vraagt om een deel van de premie mee te bekostigen.

De verzekerden hebben het recht om zelf hun arts en ziekenhuis te kiezen. Indien deze zou opteren voor een privékamer, is het mogelijk dat de verzekeraar maar tussenkomt voor 50% van de kosten. Kijk dit dus goed na in de polis, of vraag ons om raad.

Bij sommige polissen dient men rekening te houden met een wachttijd (bijvoorbeeld: ziekte, bevalling,…)

Je hoeft hierbij de ziekenhuisfactuur niet voor te schieten. De verzekeraar regelt de betaling rechtstreeks met het ziekenhuis. Deze derdebetalersregeling wordt vaak optioneel voorzien bij de hospitalisatieverzekering.

Mocht de samenwerking tussen werknemer en werkgever stoppen, is er de mogelijkheid voor de werknemer om de polis op individuele basis voort te zetten en dit tegen het tarief dat geldt voor zijn/haar instapleeftijd